Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 2. Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը


Ցուցանիշ 2.2.2 Թերսնուցման տարածվածություն (քաշ-հասակային հարաբերակցության գործակցի >+2 կամ <-2 ստանդարտ շեղում ԱՀԿ երեխայի աճի չափորոշիչների միջնարժեքից (մեդիան) մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում՝ ըստ տեսակի (սուր թերսնուցում և գերքաշություն)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 17.8 - - Արմստատ, ԺԱՀ
տղամարդ % 18.1 - - Արմստատ, ԺԱՀ
կին % 17.7 - - Արմստատ, ԺԱՀ
թերսնուցում % 4.2 - - Արմստատ, ԺԱՀ
թերսնուցում, տղամարդ % 3.6 - - Արմստատ, ԺԱՀ
թերսնուցում, կին % 5 - - Արմստատ, ԺԱՀ
հավելյալ քաշ % 13.6 - - Արմստատ, ԺԱՀ
հավելյալ քաշ, տղամարդ % 14.5 - - Արմստատ, ԺԱՀ
հավելյալ քաշ, կին % 12.7 - - Արմստատ, ԺԱՀ