Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 2. Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը


Ցուցանիշ 2.3.1 Մեկ աշխատանքի միավորին ընկնող արտադրության ծավալն ըստ գյուղատնտեսական / անասնապահական / անտառտնտեսության ձեռնարկությունների չափի դասերի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - Արմստատ