Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 2. Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը


Ցուցանիշ 2.4.1 Արդյունավետ ու կայուն գյուղատնտեսական գործելաձևեր կիրառող գյուղատնտեսական տարածքների համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
վարելահողեր 1 000 հա 446.7 446.4 446 Արմստատ
ցանքատարածքներ 1 000 հա 337.5 353.4 294.5 Արմստատ
բազմամյա բույսեր 1 000 հա 57.6 57.6 58.1 Արմստատ