Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 9. Ստեղծել դիմակայուն ենթակառուցվածքներ, աջակցել ներառական և կայուն արդյունաբերության զարգացմանը և խթանել նորարարությանը


Ցուցանիշ 9.4.1 CO2-ի արտանետումները՝ ավելացված արժեքի մեկ միավորի հաշվով

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
կգ/մլն. դրամ 23.3 23.6 22.1 Արմստատ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն