Թվինինգ-փուլ I

Հիմնական տեղեկատվություն

Բաղադրիչ Ա- ՀՀ ԱՎԾ որակի կառավարման համակարգի ամրապնդում

Բաղադրիչ Բ- Կառուցվածքային բիզնես հետազոտությունների համար ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության նվազեցում

Բաղադրիչ Գ- ՀՆԱ-ի գնահատականների ամբողջականություն

Բաղադրիչ Դ- Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մեթոդաբանության մշակում և նախապատրաստում

Բաղադրիչ Ե- Սպառողական գների հարմոնիզացված ինդեքսի ներդրում

Բաղադրիչ Զ- Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների հանրության վիճակագրություն

Եվրամիության երկամյա Թվինինգ ծրագիրը մեկնարկեց 2011թ. հունվարի վերջին, երբ Թվինինգի մշտական խորհրդատու` Թոմաս Բին ստանձնեց իր աշխատանքային պարտականությունները Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունում (ՀՀ ԱՎԾ):
Ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները. որակի կառավարում, ազգային հաշիվներ, բիզնես վիճակագրություն և բիզնես ռեգիստր, գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, հարմոնիզացված սպառողական գների ինդեքս և ՏՀՏ վիճակագրություն:
Դանիայի վիճակագրությունը համագործակցում է Գերմանիայի վիճակագրական գրասենյակի (կրտսեր գործընկեր), Ֆինլանդիայի վիճակագրութան, Լիտվայի վիճակագրութան, Լատվիայի Կենտրոնական Վիճակագրական Բյուրոյի և Շվեդիայի վիճակագրության հետ` այս ծրագիրն իրականացնելու համար:
Թոմաս Բի
Թվինինգի մշտական խորհրդատու
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն
"Աջակցություն Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությանը
Թվինինգի միջոցով
Էլ. հասցե tbi@dsk.dk
Հեռ.Դանիայում+454119.8710/ Հայաստանում+374 (0) 95595394