ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ)

ՄԱՍ I

Ուղերձներ
Ուղերձներ(2)

1. Հայաստանում անցկացված մարդահամարների համառոտ պատմական ակնարկ
2. Մարդահամարի անցկացման անհրաժեշտությունը և դրա իրավական դաշտի ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում
3. Փորձնական մարդահամարները
3.1. 1997թ. փորձնական մարդահամարը
3.2. 2000թ. փորձնական մարդահամարը
4. ՀՀ 2001թ. մարդահամարը որպես համապետական միջոցառում
5. ՀՀ 2001թ. մարդահամարի նախապատրաստական փուլը
5.1. Քարտեզագրում
5.2. Ցուցակագրում
5.3. Կազմակերպման պլանների կազմում
5.3.1. Մարդահամարային շրջանացում
5.3.2. Մարդահամարային կադրերի հավաքագրում
5.3.3. Մարդահամարային կադրերի հրահանգավորում
5.3.4. Զանգվածային-բացատրական միջոցառումներ
5.4.Կոդավորման դասակարգիչների և ձեռնարկների նախապատրաստում ու կոդավորման հրահանգի մշակում
5.5 Մուտքագրման ծրագրի և հրահանգի մշակում
5.6 Մարդահամարի նյութերի բազայի նախնական ավտոմատ խմբագրման ծրագրի մշակում
5.7. Մարդահամարի նյութերի բազայի ավտոմատ խմբագրման ծրագրի մշակումը մինչ մարդահամարը
5.8. Մարդահամարի ելքային աղյուսակների մշակում
6. Մարդահամարի անցկացումը
6.1. Տների (շինությունների) նախնական շրջագայություն
6.2. Մարդահամարի տվյալների հավաքագրում (անցկացում)
6.3. Հետմարդահամարային ընտրանքային վերահսկիչ շրջագայություն
7. Մարդահամարի նյութերի ընդունումը
8. Մարդահամարի նյութերի մշակումը
8.1. Մարդահամարի հարցաթերթերի կոդավորման աշխատանքներ ստուգման աշխատանքներ
8.2. Մարդահամարի հարցաթերթի մուտքագրման և բազայի կառուցվածքային
8.3. Մարդահամարի տվյալների բազայի կառուցվածքային խմբագրում
9. Մարդահամարի ելքային աղյուսակների ստացումը

ՄԱՍ II

ՀՀ 2001թ. մարդահամարի և բնակության պայմանների հաշվառման արդյունքները
ԲԱԺԻՆ 1 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ
Աղյուսակ 1.1 Առկա և մշտական բնակչությունն ըստ վարչատարածքային բաժանման և սեռի 
Աղյուսակ 1.2 Առկա և մշտական բնակչությունն ըստ քաղաքային, գյուղական բաշխվածության և սեռի
Աղյուսակ 1.3 Հայաստանի առկա և մշտական բնակչության (քաղաքային, գյուղական) թվաքանակների փոփոխությունն ըստ սեռի և 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 թթ.-ի մարդահամարների տվյալներով 
Աղյուսակ 1.4 Մշտական բնակչությունն ըստ վարչատարածքային բաժանման և խտության 
Աղյուսակ 1.5 Քաղաքային բնակավայրերի խմբավորումն ըստ մշտական բնակչության թվաքանակի
Աղյուսակ 1.6 Գյուղական բնակավայրերի խմբավորումն ըստ մշտական բնակչության թվաքանակի

ԲԱԺԻՆ 2 ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Աղյուսակ 2.1 Առկա և մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և սեռի 
Աղյուսակ 2.2 Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և ամուսնական վիճակի
Աղյուսակ 2.3 Մշտական բնակչության կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի
Աղյուսակ 2.4 Մշտական բնակչության կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և ողջ մնացած երեխաների թվաքանակի

ԲԱԺԻՆ 3 ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
Աղյուսակ 3.1 Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և տար 
Աղյուսակ 3.2 Սովորող մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և ուսումնական հաստատության տիպի
Աղյուսակ 3.3 Մշտական բնակչության կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, կրթական մակարդակի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի

ԲԱԺԻՆ 4 ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Աղյուսակ 4.1 Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ գոյամիջոցների հիմնական աղբյուրի, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 4.2 Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, ամուսնական վիճակի, տնտեսական ակտիվության և սեռի
Աղյուսակ 4.3 Զբաղված մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղվածության կարգավիճակի
Աղյուսակ 4.4 Տնտեսապես ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 4.5 Տնտեսապես ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի, սեռի և կրթական մակարդակի
Աղյուսակ 4.6 Տնտեսապես ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակի, սեռի և տարիքի 
Աղյուսակ 4.7 Տնտեսապես ոչ ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ սեռի և աշխատանք չփնտրելու (ոչ ակտիվություն) պատճառի

ԲԱԺԻՆ 5 ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ
Աղյուսակ 5.1 Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության և լեզուների 
Աղյուսակ 5.2 Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և ազգության 
Աղյուսակ 5.3 Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և կրթական մակարդակի

ԲԱԺԻՆ 6 ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ (ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ)
Աղյուսակ 6.1 Մշտական բնակչության բաշխումն ըստ քաղաքացիության երկրի, մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի 
Աղյուսակ 6.2 Մշտական բնակչության բաշխումն ըստ նախորդ բնակավայրի, մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի 
Աղյուսակ 6.3 Մշտական բնակչության բաշխումն ըստ ծննդավայրի (ՀՀ մարզերի և արտերկրների), սեռի և տարիքի

ԲԱԺԻՆ 7 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ
Աղյուսակ 7.1 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի 
Աղյուսակ 7.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ նուկլեար ընտանիքների տիպի, դրանցում ընտանիքի անդամների ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 7.3 Անհատական տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, դրանցում անդամների թվաքանակի և նուկլեար ընտանիքների թվի 
Աղյուսակ 7.4 Տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի անդամները (քաղաքային,գյուղական) ըստ ազգակցական կապի, սեռի և ամուսնական վիճակի

ԲԱԺԻՆ 8 ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Աղյուսակ 8.1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային,գյուղական) ըստ կազմի, բնակելի շինության տեսակի և անօթևան տնային տնտեսությունների թվի
Աղյուսակ 8.2 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային,գյուղական) բաշխումն ըստ բնակելի շինության տեսակի, արտաքին պատերի շինանյութի և կառուցման ժամանակաշրջանի 
Աղյուսակ 8.3 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբաղեցրած բնակելի շինության տեսակի և սենյակների թվի
Աղյուսակ 8.4.1 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.4.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի
Աղյուսակ 8.5.1 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային,գյուղական) բաշխումն ըստ զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի
Աղյուսակ 8.5.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.6.1 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.6.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ աղբահանման սպասարկման ձևի և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.7.1 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ լուսավորման հիմնական աղբյուրի, հեռախոսի առկայության և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.7.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ լուսավորման հիմնական աղբյուրի, հեռախոսի առկայության և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.8.1 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.8.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.9.1 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ ջեռուցման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.9.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ջեռուցման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի 
Աղյուսակ 8.10 Տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ բնակելի շինության սեփականության ձևի և տեսակի 
Աղյուսակ 8.11 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբաղեցրած սենյակների թվի և բնակելի մակերեսի