Բառարանփնտրվող բառեր


Այլ տվյալներ

Հարցումների և վարչական տվյալներից տարբերվող տվյալներ, ինչպիսիք են մեծ տվյալները կամ քրաուդսորսինգի միջոցով ստացված տվյալները, որոնք կարող են օգտագործվել եվրոպական կամ ազգային պաշտոնական վիճակագրության նպատակների համար:

Արժեք (պաշտոնական վիճակագրության)

Արժեքը բխում է որակի պահանջներին համապատասխանությունից, որոնք սահմանված են Միության / ազգային օրենսդրության և Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքում / Ազգային օրենսգրքերում, ինչպես նաև սպառողների կարիքներին արձագանքելուց և դրանք կանխատեսելուց և նորարարական փորձառությունների կիրառումից:

Բաց տվյալների ստանդարտներ

Ստանդարտներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ազատ մուտք գործել տվյալներին, օգտագործել, փոփոխել և կիսել ցանկացած նպատակով (առավելագույնը ծագման ու հրապարակայնությանը պահպանման պահանջների պայմանով):

Գաղտնիություն (տվյալների մատակարարողների)

Գաղտնիությունը հասկացություն է, որը վերաբերում է տվյալների սուբյեկտներին, իսկ կոնֆիդենցիալությունը՝ տվյալներին: Այն տվյալներ տրամադրող անձի կամ կազմակերպության և դրանք ստացող կազմակերպության միջև տվյալներին վերաբերող կարգավիճակ է, որը նկարագրում է տրամադրվելիք պաշտպանության աստիճանը։

Ելակետային տվյալներ

Բոլոր տեսակի տվյալները, որոնք մշակված չեն և օգտագործվում են որպես վիճակագրական գործընթացի մուտքային տվյալներ, այսինքն՝ վարչական տվյալները, այլ տվյալները և հետազոտությունների արդյունքում հավաքագրված տվյալները:

Եվրոպական վիճակագրություն

Համապատասխան վիճակագրություն, որն անհրաժեշտ է Եվրոպական Միության գործունեությունների իրականացման համար և սահմանված է համապատասխան վիճակագրական ծրագրում:

Ինտեգրված տվյալներ

Տվյալներ, որոնք երկու կամ ավելի աղբյուրներից կամ տվյալների համախմբերից ստացված տվյալների համատեղման արդյունք են, դրանք վիճակագրական տվյալների դաս են, որոնցում միավորի կարճ ժամանակահատվածների արժեքները կարող են գումարվել իրար և տալ արժեքների համախումբ, որոնք վերաբերում են ավելի երկար ժամանակահատվածներին:

Մասնավոր պահված տվյալներ

Մասնավոր սուբյեկտների կողմից պահվող տվյալները (այսինքն՝ տվյալներ տնօրինողները մասնավոր մարմիններ են), ինչպիսիք են մեծ տվյալները, որոնք կարող են օգտագործվել եվրոպական կամ ազգային պաշտոնական վիճակագրության նպատակների համար:

Մեթատվյալներ

Տվյալներ, որոնք սահմանում և նկարագրում են հիմնական վիճակագրական տվյալները:

Պաշտոնական վիճակագրություն

Վիճակագրություն, որը ներկայացուցչական հիմունքներով նկարագրում է հանրային շահի երևույթները քաղաքականություն մշակողներին, տնտեսական գործակալներին և առհասարակ հասարակությանը: Այն մշակվում, արտադրվում և տարածվում է վիճակագրական մարմինների կողմից ՝ Միության դրույթներին և ազգային օրենքին և Եվրոպական վիճակագրութան փորձառության օրենսգրքին համապատասխան: Այն վիճակագրական ծրագրում կնշվի որպես «պաշտոնական վիճակագրություն»:

Ստանդարտներ

Համաձայնությամբ ստեղծված և ճանաչված մարմնի կողմից հաստատված նորմատիվ փաստաթուղթ, որը նախատեսում է ընդհանուր և կրկնվող օգտագործում, կանոններ, ուղեցույցներ կամ բնութագրեր գործողությունների կամ դրանց արդյունքների համար, որոնք ուղղված են տվյալ համատեքստում կարգավորման օպտիմալ աստիճանի հասնելուն:

Վարչական տվյալներ

Վարչական գործընթացների արդյունքում վարչական նպատակներով հավաքագրված և պահպանված տվյալներ, որոնք համաձայնեցված են վիճակագրական օրենսդրությունից բացի իրավական հիմքերի հետ և վերցված են վարչական աղբյուրներից` մինչև ցանկացած վերամշակում կամ վավերացում վիճակագրական մարմինների կողմից: Դրանք կարող են օգտագործվել վիճակագրական նպատակներով:

Վիճակագրական (արտադրության/բիզնես) գործընթաց

Փոխկապակցված կամ փոխազդող ենթա- գործընթացներ (գործողություններ), որոնք սահմանված ինստիտուցիոնալ միջավայրում վերածում են մուտքային տվյալները վիճակագրական արդյունքների:

Վիճակագրական աշխատանքի ծրագիր / աշխատանքային ծրագիր

Պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրության և տարածման համար շրջանակ, որը սահմանում է նախատեսված գործողությունների հիմնական ոլորտներն ու նպատակները:

Վիճակագրական արդյունք

Վիճակագրական մարմինների աշխատանքի արդյունքը, որը կարող է ընդունել վիճակագրական արտադրանքների և վիճակագրական ծառայությունների ձևը: Դրանք վիճակագրական գործընթացից ստացված արդյունքներն են, որոնք պետք է գնահատվեն սպառողների կողմից: Դրանք կարող են ընդունել ագրեգացված վիճակագրության, վերլուծության և միկրոտվյալների ձևը և կարող են տարածվել տարբեր ուղիների օգնությամբ:

Վիճակագրական մարմինները

Եվրոպական վիճակագրության մշակման, արտադրության և տարածման համար պատասխանատու մարմինները: Նրանք` ա) իրականացնում են պետական կառավարումը` հիմնվելով ազգային օրենսդրության վրա, բ) ունեն վիճակագրության արտադրություն, որն ընդգրկված է համապատասխան հիմնական ակտում իրենց առաջադրանքների մեջ, գ) ազգային մակարդակով հստակորեն ունեն պատասխանատվություն եվրոպական վիճակագրության հատուկ և իդենտիֆիկացվող մասի արտադրություն համար:

Տվյալներ տնօրինող

Կազմակերպություն, հաստատություն, ձեռնարկություն կամ անհատ, որը կառավարում / վերահսկում է տվյալների աղբյուրի մուտքն ու օգտագործումը, որն օգտագործվում է կամ նախատեսված է պաշտոնական վիճակագրության նպատակների համար:

Տվյալներ տրամադրող

Անհատ, տնային տնտեսություն, ձեռնարկություն, վարչություն կամ որևէ այլ պատասխանող, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տրամադրում է վիճակագրական տվյալներ և (կամ) տեղեկատվական մեթատվյալները վիճակագրական մարմիններին:

Տվյալների աղբյուր

Հատուկ վայր, տվյալների հավաքածու կամ տվյալների բազա, որտեղից տվյալները և /կամ մեթատվյալները հասանելի են: Դրանք կարող են ընդունել վիճակագրական հետազոտության, վարչական աղբյուրների կամ այլ տվյալների աղբյուրների ձևը, ինչպիսիք են մեծ տվյալները:

Տվյալների պաշտպանվածություն

Տվյալների գաղտնիության, ամբողջականության և հասանելիության պահպանում և ձեռնարկվող միջոցներ՝ չարտոնված մուտքը կամ տվյալների օգտագործումը կանխելու համար: