Հրապարակումներ

ԶԵԿՈՒՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿԻՉ ԱՆՑԱԳՐԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐԻ ՈՒՂԵՎՈՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ (ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ) ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Առաջաբան ներբեռնել - -
Արտաքին միգրացիայի վերաբերյալ անցկացվող հետազոտության առանձնահատկությունները ներբեռնել - -
Արտաքին միգրացիայի վերաբերյալ անցկացվող հետազոտության մեթոդաբանութոյունը ներբեռնել - -
Հետազոտության արդյունքները ներբեռնել - -
Ընտրանքային համակցության ներկայացուցչականության ապահովման մեթոդաբանությունը ներբեռնել - -
ՀՀ 2001թ. Արտաքին ուղևորաշրջանառության փաստացի ծավալային և կառուցվածքային բնութագրիչները ներբեռնել - -
Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն ներբեռնել - -
Ընտրանքային համակցության բաշխումն ըստ առանձին ուղևորահոսքերի ներբեռնել - -
Ընտրանքային համակցության սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագիրը ներբեռնել - -
Կարճաժամկետ ուղևորահոսքեր ներբեռնել - -
Արտագնա աշխատանքային միգրացիա ներբեռնել - -
Մշտական և այլ տևական (ոչ աշխատանքային) արտաքին միգրացիա ներբեռնել - -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -