Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-մարտին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2009թ. վերջնական հաշվետու և 2010թ. վերանայված ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. 2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1.Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.99թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2.Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Դժբախտ պատահարները արտադրությունում 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների միջին չափերը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Մանկատների գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Որդեգրումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2011թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Նոտարական գործունեությունը 2011թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2011թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2010/2011 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը 2010/2011 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը 2010/2011 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2010/2011 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 2010/2011 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Թանգարանային գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Թատերահանդիսային գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Համերգային գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Կինոարտադրությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. 2011 թվականի մարտ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. 2011թ. մարտ ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2011թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Անտառային տնտեսությունը և անտառտնտեսական աշխատանքները 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31. Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.32. Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.33. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչների խմբ. 1-ի (NACE rev. 1) և խմբ. 2-ի (NACE rev. 2) հիմնական փոխկապվածությունը` բաժինների մակարդակով ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 5. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել