Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-մարտին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2010թ. վերջնական հաշվետու և 2011թ. վերանայված ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 2012 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2.Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Դժբախտ պատահարները արտադրությունում 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Մանկատների գործունեությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Որդեգրումը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2012թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Նոտարական գործունեությունը 2012թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2012թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2011/2012 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը 2011/2012 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը 2011/2012 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2011/2012 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 2011/2012 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Թանգարանային գործունեությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Թատերահանդիսային գործունեությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Համերգային գործունեությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Կինոարտադրությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. 2012 թվականի մարտ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. 2012 թվականի մարտ ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2012թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Անտառային տնտեսությունը և անտառտնտեսական աշխատանքները 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացումը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրումը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31. Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2011 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.32. Անշարժ գույքի շուկան 2012 թվականի հունվարին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԽՄԲ. 1-Ի (NACE rev. 1) ԵՎ ԽՄԲ. 2-Ի (NACE rev. 2) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 . ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 5. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել