Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ), եռալեզու

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Երախտիքի խոսք ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ՄԱՍ I ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.Հայաստանում անցկացված մարդահամարների համառոտ պատմական ակնարկ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
2.Մարդահամարի անցկացման անհրաժեշտությունը և դրա իրավական դաշտի ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
3.Փորձնական մարդահամարներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
4.ՀՀ 2011թ. մարդահամարը որպես համապետական միջոցառում ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի ցանկ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Սխեմա` մարդահամարի իրականացման փուլերը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ՀՀ 2011Թ.ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ - - -
5.ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստական փուլը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
6.Մարդահամարի անցկացումը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
7.Մարդահամարի նյութերի ընդունում ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
8.Մարդահամարի նյութերի մշակում ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
9.Մարդահամարի ելքային աղյուսակների ստացումը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
10.ՀՀ 2011թ. մարդահամարի արդյունքների հրապարակումը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
11.ՀՀ 2011թ. մարդահամարի հարցաթերթը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
12.ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի ծրագիր (հարցաշար) ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ՄԱՍ II ՀՀ 2011Թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 2. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԿԱՆԱՆՑ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 3. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 4. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 5. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ, ԼԵԶՈՒՆԵՐԻՆ ՏԻՐԱՊԵՏԵԼԸ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԴԱՎԱՆԱՆՔԸ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 6. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ (ՄԻԳՐԱՑԻԱ) ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 7. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
ԲԱԺԻՆ 8. ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել