Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. Իրական հատված - - -
1.1. Համախառն ներքին ցուցանիշ - - -
1.1.1. 2004թ. հունվար-դեկտեմբերի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2004թ. I, II և III եռամսյակների ՀՆԱ-ի նախնական տվյալները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրության (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2004թ. հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նոտարական գործունեությունը 2004թ. IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը, հավատարմագրումը 2004թ. հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. ՀՀ պետական արխիվի գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Հայաստանի Հանրապետության Աշխարհի և Եվրոպայի մրցանակակիրները 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. 2004թ. դեկտեմբեր ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. ՀՀ տարածքի 2004թ. հիդրոօդերևութաբանական պայմանների համառոտ բնութագիրը ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության 2004թ. դեկտեմբեր ամսվա մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Արտակարգ իրավիճակները 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2004թ. IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Անշարժ գույքի օտարումը 2004թ. IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. Վիճակագրական ցուցանշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել