Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 80-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ԱՌԹԻՎ ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ - - -
1.1.1. 2001թ. հունվար - սեպտեմբեր ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները 2001թ. հունվար-սեպտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 01.10.2001թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. ՀՀ առևտրային բանկերի գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
3.4. ՀՀ արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. 2001 թվականի I կիսամյակի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3. Արտարժույթային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նոտարական գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Ստանդարտացումը, չափագիտությունը, սերտիֆիկացումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՀՀ ԱՎԾ փաստացի հրապարակումների ցանկը 2001թ. հունվար-հոկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել