Հրապարակումներ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1.Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները ներբեռնել - -
2. ՀՀ տարածքի 1999թ. հիդրոմետեորոլոգիական պայմանների համառոտ բնութագիր ներբեռնել - -
3.Անտառային տնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքներ ներբեռնել - -
4. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ ներբեռնել - -
5. Որսորդական տնտեսություն և որսորդություն ներբեռնել - -
6.Կենդանաբանական այգու գործունեություն ներբեռնել - -
7.Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - -
8.Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ ներբեռնել - -
9.Վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ ներբեռնել - -
10. Մեթանի անջատումը թափոններից և հոսքաջրերի մաքրման ժամանակ ներբեռնել - -
11. Հայաստանի ջրային պաշարները և օգտագործումը ներբեռնել - -
12. Թափոնների առաջացումը, շարժը և կուտակումը ներբեռնել - -
13. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ ներբեռնել - -
14. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումները և հիմնական արտադրական ֆոնդերը ներբեռնել - -
15. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության վերահսկողության մոնիտորինգ ներբեռնել - -
16. Բնապահպանության իրավախախտումներ ներբեռնել - -
17. Արտակարգ իրավիճակներ ներբեռնել - -
18. Էկոլոգիական գործոնի ինտեգրացիան մարդկային կայուն զարգացման համաթվում ներբեռնել - -