Եվրո SDMX մեթատվյալների կառուցվածք (ESMS)

Կենդանաբանական այգի


1 Կոնտակտ
1.1 Կոնտակտային կազմակերպություն Արմստատ
1.2 Կոնտակտային կազմակերպության ստորաբաժանումը Բնապահպանության վիճակագրության բաժին
1.3 Կոնտակտային անձնավորության անունը Աննա Հակոբյան
1.4 Կոնտակտային անձնավորության պաշտոնը Բաժնի պետ
1.5 Կոնտակտային փոստի հասցե Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան 0010, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական 3 շենք
1.6 Կոնտակտային էլ. փոստի հասցե eco@armstat.am
1.7 Կոնտակտային հեռախոսահամար +37411524620
1.8 Կոնտակտային ֆաքսի համար +37411521921
2 Մեթատվյալների արդիականացում
2.1 Վերջին անգամ վավերացված մեթատվյալներ 16.08.2021
2.2 Վերջին անգամ զետեղված մեթատվյալներ 16.08.2021
2.3 Մեթատվյալների վերջին արդիականացում 16.08.2021
3 Վիճակագրական ներկայացում
3.1 Տվյալների նկարագրություն Կենդանաբանական այգի վիճակագրական արտադրանքի նպատակն է տրամադրել տարեկան տեղեկատվություն կենդանաբանական այգու գործունեության վերաբերյալ: Այն ներառում է ընդհանուր տեղեկություններ կենդանաբանական այգու զբաղեցրած տարածքի, աշխատողների, այցելուների թվաքանակի, իրականացված միջոցառումների, էքսկուրսիաների և էկոկրթության դասաժամերի քանակի վերաբերյալ: Ցուցադրման ենթակա կենդանիների տեսակային կազմը և քանակը նկարագրվում են ըստ կենդանիների տեսակների, ըստ բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակում և Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված լինելու: Կենդանիների շարժն ընդգրկում է հաշվետու տարում ծնված, ձեռք բերված, այլ ելքով, անկմամբ, խոտանմամբ կենդանիների տեսակներն ու գլխաքանակը: Բերվում է նաև վիճակագրական արտադրանքի ֆինանսական միջոցների մուտքերը և ծախսերը:
3.2 Դասակարգման համակարգ Կիրառելի չէ:
3.3 Ոլորտային ընդգրկունություն Կիրառելի չէ:
3.4 Վիճակագրական հասկացություններ և սահմանումներ Կենդանաբանական այգու տարածքինկարագրությունը ներառում է ամբողջ տարածքի մակերեսը, կենդանիների համար նախատեսված կառույցների մակերեսը, որից առանձնացվում է կենդանիների ձմեռման համար նախատեսված կառույցների մակերեսը:
Հիմնական աշխատողների թվաքանակը ներառում է կենդանաբանական այգու հիմնական հաստիքային աշխատողների թվաքանակը:
Այցելուների թվաքանակը ներառում է կենդանաբանական այգի այցելած մարդկանց թվաքանակը, նրանցից առանձնացվում է կենդանաբանական այգում իրականացված միջոցառումների շրջանակում անվճար այցելուների թվաքանակը: Էքսկուրսիաների քանակը նկարագրում է հաշվետու տարում ինչպես կենդանաբանական այգու կազմակերպած, այնպես էլ կենդանաբանական այգու աշխատակազմի օժանդակությամբ այլ կառույցների կողմից իրականացված էքսկուրսիաների քանակը, որից առանձնացվում են դպրոցականների համար կազմակերպած էքսկուրսիաները:
Էկոկրթության դասաժամերի քանակը ներառում է հաշվետու տարում կենդանաբանական այգու կազմակերպած Էկոկրթության դասաժամերի քանակև և դրանցում ունկնդիրների թվաքանակը:
Ցուցադրման ենթակա կենդանիների քանակն ըստ տեսակների չի հաշվառում կերի համար նախատեսված կենդանիներ ի բուծումը: Կենդանիների ընդհանուր քանակից առանձնացվում են երկկենցաղները , սողունները , կաթնասունները, ձկները , թռչունները և անողնաշար կենդանիները: Կաթնասունների ընդհանուր քանակից առանձնացվում են գիշատիչները , սմբակավորները, պրիմատները և այլ կաթնասունները:
Տարեվերջի դրությամբ առկա կենդանիների տեսակների քանակից և դրանց գլխաքանակից առանձնացվում են Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակում գրանցված և Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների քանակն ու դրանց գլխաքանակը: Կենդանիների շարժը ներառում է հաշվետու տարում ծնված, ձեռք բերված, այլ ելքով, անկմամբ, խոտանմամբ տեսակների քանակը և դրանց գլխաքանակը: Կենդանիների տեսակների քանակը և գլխաքանակը իրարից անկախ ցուցանիշներ են, դրանց միջև չի իրականացվում համեմատություն և դրանք չեն նույնականացվում:
Ընդհանուր ֆինանսական ծախսերից առանձնացվում են.
նյութական ծախսերը, որը ներառում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,
ոչ նյութական ծառայությունների ծախսերը ներառում են աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,
աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ ծախսերը ներառում են հաշվետու ժամանակահատվածում բոլոր աշխատողների (ներառյալ` այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ, ինչպես նաև քաղաքացիա-իրավական պայման
ագրի հիման վրա աշխատողները) կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ` փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները,
հիմնավերանորոգման, սարքավորումների և գույքի ձեռք բերման ծախսերը ներառում է կենդանաբանական այգու կողմից իրականացված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և կապիտալ վերանորոգման ծախսերը:
3.5 Վիճակագրական միավոր Կենդանաբանական այգի
3.6 Վիճակագրական համակցություն Կիրառելի չէ:
3.7 Հաշվետու տարածք Երևան քաղաք:
3.8 Ժամանակի ընդգրկունություն Ցուցանիշների հաշվառումը վարվում է 20-րդ դարի 90-ական թվականներից:
3.9 Բազային ժամանակահատված Նախորդող ժամանակահատվածը
4 Չափման միավոր Կենդանաբանական այգու ընդհանուր մակերեսը, կենդանիների համար նախատեսված կառույցների մակերեսը /հա/, հիմնական աշխատողների, այցելուների, էքսկուրսիաների մասնակիցների թվաքանակը /մարդ/, իրականացված միջոցառումների, էքսկուրսիաների, էկոկրթության դասաժամերի քանակը, ցուցադրման ենթակա կենդանիների տեսակային կազմը և գլխաքանակն ըստ տեսակների և դրանց տարեկան շարժը /միավոր/, ֆինանսական միջոցների մուտքերը և ծախսերը /հազ.դրամ/:
5 Հաշվետու ժամանակաշրջան Տարի
6 Ինստիտուցիոնալ մանդատ
6.1 Իրավական ակտեր և այլ համաձայնագրեր Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք,
Հնգամյա վիճակագրական ծրագիր
Տարեկան վիճակագրական ծրագիր
• «Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու մասին» վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշում թիվ 05-Ն որոշում
•ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Կենդանաբանական այգու գործունեության մասին» վիճակագրական հաշվետվական ձևը և դրա լրացման հրահանգը հաստատելու մասինթիվ 58-Ն որոշում:
6.2 Տվյալների փոխանցում Միջազգային կազմակերպություններ` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե:
Տեղական մարմիններ` պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, գիտահետազոտական հաստատություններ, մամուլի ներկայացուցիչներ և ընդհանրապես հասարակությունը, ինչպես նաև Արմստատի մակրոտնտեսական ցուցնիշների և ազգային հաշիվների բաժինը, ճյուղային բաժինները:
7 Գաղտնիություն
7.1 Գաղտնիություն -քաղաքականություն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 7. «Վիճակագրական գաղտնիություն»:
7.2 Գաղտնիություն-տվյալների մշակում «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 7. «Վիճակագրական գաղտնիություն»:
8 Թողարկման քաղաքականություն
8.1 Թողարկման օրացույց Արմստատի «Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման օրացույցը» նախապես ներառում է, թե երբ պետք է հրապարակվեն վիճակագրական տվյալները մեկ տարվա կտրվածքով` ըստ ամիսների և ընդգրկում է նախատեսված ցուցանիշների ցանկը: Կենդանաբանական այգու վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է տարեկան թողարկման օրացույցին համապատասխան՝ հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա մայիս ամսին:
8.2 Թողարկման օրացույցի հասանելիությունը https://www.armstat.am/am/?nid=33
8.3 Օգտագործողի մուտք Բոլոր օգտագործողներն ունեն միաժամանակյա հավասար հասանելիություն վիճակագրական թողարկումներին:
Մինչ պաշտոնական հրապարակումը ցանկացած արտոնյալ հասանելիություն սահմանափակվում և վերահսկվում է:
Կենդանաբանական այգու վերաբերյալ ցուցանիշները հրապարակվում են ԱՐՄՍՏԱՏ-ի պաշտոնական կայքում համաձայն տարեկան վիճակագրական ծրագրի «Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր» հատվածի և Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգիրքի (ընդունված 2017թ. նոյեմբերի 16-ին), հարգելով գիտական անկախությունը և օբյեկտիվ, պրոֆեսիոնալ և թափանցիկ ձևով՝ հավասարապես վերաբերվելով բոլոր օգտագործողներին:
9 Տարածման հաճախականություն Տարեկան
10 Մատչելիություն և պարզություն
10.1 Նորությունների թողարկում Կիրառելի չէ:
10.2 Հրապարակումներ •«Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում» վիճակագրական ժողովածու (հայերեն, անգլերեն)
• «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» ամսական տեղեկատվական զեկույց (հայերեն, ռուսերեն)
Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հետևյալ հղմամբ:
10.3 Առցանց տվյալների բազաներ Կենդանաբանական այգուն առնչվող տեղեկատվությունը յուրաքանչյուր տարի զետեղվում է ArmStatBank տվյալների բազայում:
10.4 Միկրոտվյալների հասանելիություն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք Գլուխ 7, Հոդված 23.Տվյալներ, որոնց վրա տարածվում է վիճակագրական գաղտնիության սկզբունքը:
Անվանական տվյալները այն տվյալներն են, որոնք թույլ են տալիս կամ կարող են թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի նույնականացնել վիճակագրական միավորները՝ դրանով բացահայտելով անվանական տեղեկություններ: Տեղեկությունների չհրապարակման կամ այլ ձևով չտարածման դրույթը չի գործում այն դեպքում, երբ դրանք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, հանդիսանում են բնական կամ այլ մենաշնորհային գործունեություն արտացոլող տեղեկություններ, որոնց չհրապարակումը (չտարածումը) էապես կազդի վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականության սկզբունքների պահպանման վրա:
10.5 Այլ Կիրառելի չէ:
10.6 Մեթոդաբանության փաստաթղթավորում Արմստատը հետևում է կենդանաբանական այգիների վիճակագրությանն առնչվող միջազգային ստանդարտներին և մեթոդաբանական ուղեցույցներին և լավագույն փորձերին: Միջազգային մեթոդաբանական ստանդարտներից շեղումներ չեն արձանագրվել: Կենդանաբանական այգի արտադրանքի մեթոդաբանական շրջանակը փաստաթղթավորված է հարցաթերթերի լրացման հրահանգում, համապատասխան որակի հռչակագրում, ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդելում (GSBPM), վիճակագրական պաշտոնական հրապարակումների համապատասխան մասում:
10.7 Որակի փաստթղթավորում https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/24.1.pdf
https://www.armstat.am/file/model/am/7.1.pdf
11 Որակի կառավարում
11.1 Որակի ապահովում «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 8. Պաշտոնական վիճակագրության որակը, Հոդված 29. Որակի ապահովման հանձնառությունը, Հոդված 30. Որակի գնահատումը,
Արմստատի որակի քաղաքականությունը, որը հիմնված է Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի վրա (հաստատված է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թ. հունիսի 20-ի № 17-Ա որոշմամբ)
Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակ Տարբերակ 2.0 (հաստատված ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2020թ. հուլիսի 16-ի թիվ 23- Ա որոշմամբ)
Որակի հռչակագիր կենդանաբանական այգու վերաբերյալ,
•Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդել (GSBPM, տարբերակ 5.0), (հաստատված ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հոկտեմբերի 21-ի թիվ 30- Ա որոշմամբ),
GSBPM- ի սխեմատիկ պատկեր:
11.2 Որակի գնահատում Արմստատն օգտագործում է որակի գնահատման ընթացակարգեր, ինչպիսիք են օգտագործողների բավարարվածության հետազոտությունը, ինքնագնահատումը, գլոբալ գնահատումը, փորձագիտական գնահատումը և այլն:
Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության հարցաթերթ,
• Արմստատը մշակել է ինքնագնահատման հարցաթերթ որակի ներքին աուդիտի համար՝ հիմնվելով Դանիայի վիճակագրության փորձի վրա:
• Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության ազգային համակարգի գլոբալ գնահատում (անգլերեն),
Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի իրականացման թեթև փորձագիտական գնահատում,
• Արմստատի և Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատում (անգլերեն):
12 Համապատասխանություն
12.1 Օգտագործողների կարիքներ Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգատագործողներն են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, գիտակրթական կազմակերպությունները, զանգվածային լրատվամիջոցները և ընդհանրապես հասարակությունը, միջազգային կազմակերպությունները և այլն: Կենդանաբանական այգի արտադրանքի ցուցանիշներն օգտագործվում են համապատասխան ոլորտում ռազմավարությունների մշակման, ռազմավարական հարցերի լուծման, ոլորտային քաղաքականության մշակման և զարգացման միտումների որոշման համար և այլն:
12.2 Օգտագործողների բավարարվածություն Օգտագործողների պահանջմունքներն ուսումնասիրվում են աշխատանքային քննարկումների, խորհրդակցությունների, վիճակագրական ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ ստացված մեկնաբանությունների, Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա 'Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության' հարցաթերթի միջոցով:
Օգտագործողների շրջանում հետազոտություն,
Հաճախ տրվող հարցեր,
Արմստատի տարեկան վիճակագրական ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվություն օգատագործողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:
12.3 Ամբողջականություն Կենդանաբանական այգու վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականության ապահովման նպատակով պարբերաբար իրականացվում է ոլորտի վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտի արդիականացման և ամբողջականացման աշխատանքներ:
13 Ճշգրտություն և արժանահավատություն
13.1 Ընդհանուր ճշգրտություն
13.2 Ընտրանքային սխալ Կիրառելի չէ:
13.3 Ոչ ընտրանքային սխալ Կիրառելի չէ:
14 Յուրաժամանակություն և ճշտապահություն
14.1 Յուրաժամանակություն Հաշվետու ժամանակաշրջանին հոջորդող տարվա մայիս ամսին:
14.2 Ճշտապահություն Տվյալները միշտ ներկայացվում և հրապարակվում են նախապես հայտարարված թողարկման ամսաթվերին:
15 Համաձայնեցվածություն և համադրելիություն
15.1 Համադրելիություն-աշխարհագրական Կիրառելի չէ:
15.2 Համադրելիություն-ժամանակի ընթացքում Կիրառելի չէ:
15.3 Համաձայնեցվածություն-խաչաձև ոլորտներում Կիրառելի չէ:
15.4 Համաձայնեցվածություն-ներքին Կիրառելի չէ:
16 Ծախս և ծանրաբեռնվածություն Կիրառելի չէ:
17 Տվյալների վերանայում
17.1 Տվյալների վերանայում- քաղաքականություն Տվյալների վերանայման քաղաքականությունը և սխալների ուղղման գործընթացը նկարագրված է Արմստատի՝ «Տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության քաղաքականություն» փաստաթղթում:
17.2 Տվյալների վերանայում-փորձառություն Իրականացվում է թերի կամ աղավաղումներով ներկայացված տեղեկատվության ստուգաճշտում:
18 Վիճակագրական մշակում
18.1 Տվյալների աղբյուր Ցուցանիշների կազմման հիմնական աղբյուրը Երևանի կենդաբանական այգին է:
18.2 Տվյալների հավաքման հաճախականություն Տարեկան
18.3 Տվյալների հավաքում Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն իրականացնում է Արմստատի կողմից:
18.4 Տվյալների վալիդացիա Հավաքված տեղեկատվությունը թվաբանական և տրամաբանական ստուգաճշտման ենթարկվելուց հետո նախապատրաստվում է հրապարակման: Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար անհրաժեշտ մեթոդական ցուցում ու հրահանգ:
18.5 Տվյալների կոմպիլացիա Կիրառելի չէ:
18.6 Ճշգրտում Ցուցանիշների կազմման հիմնական աղբյուրը վիճակագրական հաշվետվությունով ուղղակիորեն ռեսպոնդենտից հավաքվող տվյալներն են: Ցուցանիշների ստացման ողջ ընթացքում խստորեն պահպանվում են դրանց ստացման մեթոդաբանական պահանջները` համաձայն նախապես սահմանված դասակարգումների, մեթոդաբանական ուղեցույցների և վիճակագրական հաշվետվական ձևրի լրացման հրահանգների:Դիտարկման ընթացքում առաջացող անճշտությունների աղբյուր կարող են հանդիսանալ, տեղեկություն տրամադրողի կողմից պատասխանների թերի կամ լրիվ բացակայությունը, ինչպես նաև ցուցանիշների հաշվարկի ոչ ճիշտ մեթոդաբանության կիրառումը: Վիճակագրական տեղեկատվություն ներկայացնողի կողմից ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության փոփոխման կամ ճշգրտումների կատարման դեպքում համապատասխան փոփոխությունների և ճշգրտումների են ենթարկվում նաև Արմստատի կողմից արդեն իսկ հրապարակված ցուցանիշները` հետևելով ազգային և միջազգային ստանդարտներին:
19 Մեկնաբանություններ

Ներբեռնել SDMX 2.1 ֆայլ ֆորմատով: SDMX-ESMS-Կենդանաբանական այգի
Մեթատվյալների կառուցվածքի սահմանում SDMX 2.1- ում: ESMS_MSD+ARMSTAT+2.0+SDMX.2.1.xml