Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2011 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիր


                                                                                        ՀՀ ՎՊԽ 2010թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 53-ն որոշում
(ՀՀ ԳՆԱՏ 2011/4(387)1, 21.02.2011թ.)


Ներածություն

Բովանդակություն

Հավելված 1.ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ


Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված 4.  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Հավելված 5. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ( ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ  ԸՍՏ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԻ


Հավելված 6.ՎԱՐՉԱԿԱՆ   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ
 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ


Հավելված 8. "2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ"  ՀԱՄԵՄԱՏ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հավելված 9. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հավելված 10. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Հավելված 11. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ  ԵՎ  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ
ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ  ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Հավելված 12. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒՂՂՎԱԾ 2011Թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆԸ


Հաշվետվություն 2011 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման