ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001-2003թթ. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ

1.  Վիճակագրության ոլորտի նկարագիրը և պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրերի (եռամյա և տարեկան) իրագործումը` համաձայն "Պետական վիճակագրության մասին" ՀՀ օրենքի
    1.1.Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը
2.  Ընդհանուր  ռազմավարությունը
3.  Խնդիրները
4.  Գործառութային ոլորտների զարգացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրերը
   4.1.Տնտեսական վիճակագրություն
       4.1.1.Իրական հատված
       4.1.2.Հարկաբյուջետային և ֆինանսական հատվածներ
       4.1.3.Արտաքին հատված
  4.2.Սոցիալական վիճակագրություն
       4.2.1.Սոցիալական ոլորտ
       4.2.2.Տնային տնտեսությունների հետազոտություն
       4.2.3.Արտակարգ իրավիճակներ
  4.3.Ժողովրդագրական վիճակագրություն
       4.3.1.Մարդահամար
       4.3.2.Ժողովրդագրություն
  4.4.Բնապահպանական վիճակագրություն
  4.5.Ռեգիոնալ վիճակագրություն
5.  Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարումը և տեխնոլոգիաների ներդրումը
6.  Միջազգային վիճակագրական համագործակցությունը
7.  Կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը
8.  Վիճակագրության ոլորտի ֆինանսավորումը և վճարովի ծառայությունների ձևավորման հեռանկարները
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ