Publicatiоns

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES RA 1999 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները download - -
2. ՀՀ տարածքի 1999թ. հիդրոմետեորոլոգիական պայմանների համառոտ բնութագիր download - -
3.Անտառային տնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքներ download - -
4. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ download - -
5. Որսորդական տնտեսություն և որսորդություն download - -
6.Կենդանաբանական այգու գործունեություն download - -
7.Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ download - -
8.Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ download - -
9.Վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ download - -
10. Մեթանի անջատումը թափոններից և հոսքաջրերի մաքրման ժամանակ download - -
11. Հայաստանի ջրային պաշարները և օգտագործումը download - -
12. Թափոնների առաջացումը, շարժը և կուտակումը download - -
13. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ download - -
14. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումները և հիմնական արտադրական ֆոնդերը download - -
15. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության վերահսկողության մոնիտորինգ download - -
16. Բնապահպանության իրավախախտումներ download - -
17.Արտակարգ իրավիճակներ download - -
18.Էկոլոգիական գործոնի ինտեգրացիան մարդկային կայուն զարգացման համաթվում download - -