Publicatiоns

REPORT ON SURVEY OF THE STATISTICAL INFORMATION USERS

Content

  հայ eng рус
1.Ներածություն download download -
2.Հետազոտության նպատակը download download -
3.Ընդհանուր գնահատականը download download -
4.Հիմնախնդիրներ download download -
5.Առաջարկություններ download download -
6.Եզրակացություններ download download -
7.Հավելված 1 download download -
8.Հավելված 2. download download -