Publicatiоns

R E P O R T ON ONE-OFF SURVEY OF USED PRODUCTS (GOODS, WORK AND SERVICES) AND INVENTORIES OF ORGANIZATIONS

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ I download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ II download - -
R E P O R T ON ONE-OFF SURVEY OF USED PRODUCTS download download -