ԼՐԱՏՈՒ ԹԻՎ 3 (45) մայիս - հունիս

Շնորհավորում ենք
ՀՀ Վիճակագրության Պետական Խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) նիստեր
Կադրային աշխատանքների հաշվետվություն
Միջազգզյին Վիճակագրական Համագործակցություն
Տեղային սեմինարներ
ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական նոր հրապարակումներ
ՀՀ ԱՎԾ գրադարանում ստացված նոր գրականություն
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշներ