Լրատու թիվ 6 (48) նոյեմբեր-դեկտեմբեր

Մամուլի ասուլիս
ՀՀ վիչակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) նիստեր
Կադրային աշխատանքների հաշվետվություն
Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն
Տեղային սեմինարներ
Առաքելություններ
ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական նոր հրապարակումներ
ՀՀ ԱՎԾ գրադարանում ստացված նոր գրականություն
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշներ