Լրատու թիվ 1 (49) հունվար-փետրվար

Շնորհավորում ենք
Մամուլի ասուլիս
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) նիստեր
Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն
Տեղային սեմինարներ
Առաքելություններ
ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական նոր հրապարակումներ
ՀՀ ԱՎԾ գրադարանում ստացված նոր գրականություն
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշներ